Огласи

Известување за продажба на старо железо

Заради  појавена потреба од   продажба  и отстранување на  на  отпадно железо   и др . предмети    ЈП Пазари  објавува следното:

И З В Е С Т У В А Њ Е

ГИ повикуваме  сите правни и физички лица кои се заинтересирани  за купување на  (ОТПАД) отпадно   старо железо, лим од тезги,искршени  тезги и др, во сопственост на ЈП Пазари Битола  да достават понуди  со следните податоци :

1. Понудена цена по кг старо железо, лим и др. отпадни предмети

2. Услови за подигање на  отпадот

3. Рокот за подигање на отпадот е 3 дена

4. Понудувачите да имаат дозвола за собирање и транспорт  за неопасен отпад од Министерство за Животна Средина.

Понудите да се достават во рок од 5 дена од денот на објавувањето односно заклучно 01.11.2020  на адреса ЈП Пазари ул .„Коле Неделковски“ бр.1 Битола или на електронска адреса:  jppazari@t.mk.

ЈП Пазари Битола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *