Документи

План за јавни набавки 2020 година

А. Договори за јавна набавка на стоки
1.Набавка на метли за чистење 0310000-2 април 120.000,- Набавка од мала вредност
2.Набавка на канцелариски материјал 30192700-8 октомври 120.000,- Набавка од мала вредност
3.Набавка на ХТЗ-опрема 1811000-3 јуни 120.000,- Набавка од мала вредност
4.Набавка на рекламен материјал 30192700-8 декември 150.000,- Набавка од мала вредност
5.Набавка на компјутери 3020000-1 мај 200.000,- Набавка од мала вредност
6.Набавка на билети и признаници за наплата 22450000-9 ноември 150.000,- Набавка од мала вредност
7. Промена на електрична инсталација 31682000-0 март 300.000,оо Набавка од мала вредност
8.Продажба на вишоци и купување на електрична енергија 09310000-5 јануари 600,000,оо Поедноставена отворена постапка
9. Пелети 03416000-9 септември 150000 Набавка од мала вредност
10.Набавка на венецијанер ролетни 39515430-8 мај 60.000,00 Набавка од мала вредност
Б. Договори за јавни набавки на услуги
1.Услуги за осигурување 6651000-8 декември 100.000,- Набавка од мала вредност
2.Услуги за привремени вработувања 7512000-3 ноември 300.000,- Набвака од мала вредност
3. Услуги во мобилната телефонија 64200000-8 февруари 120,000,- Набавка од мала вредност
В. Договори за јавни набавкии на работи
1.Реконструкција на Управна зграда 445453000-7 јануари 1.800.000,- Поедноставена Отворена постапка
2.Изградба на настрешница за контејнери на реон 6 45210000-2 април 300.000,- Набавка од мала вредност
3.Изградба на настрешница на реон 11 за продажба на овошје 45210000-2 март 300000 Набавка од мала вредност
4.Поставување на церадно платно за заштита од сонце на реон 10 45453100-8 ноември 300.000,- Набавка од мала вредност

Дополнување на планот за Јавни набавки на Ј.П.,,Пазари“-Битола за 2020 година.

А. Договори за јавна набавка на стоки
10.Набавка на венецијанер ролетни 39515430-8 мај -60000 Набавка од мала вредност

Дополнување на планот за Јавни набавки на Ј.П.,,Пазари“-Битола за 2020 година.-втора измена

А. Договори за јавна набавка на услуги
4.Набавка на услуги за обезбедување 98341140-8 октомври 220000 Набавка од мала вредност

Претседател на Управен одбор

Цветковски Благојче

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *