Управен одбор

Зоран Гроздановски

Роден на 26.10.1961 година во Битола. Основно образоваие завршив во Битола во 1976 г.

Средно економско училиште завршив во Битола во 1980 година. Во 1986 година дипломирав на

Економски факултет во Скопје прометно-комерцијален смер и надворешно трговско работење.

Адреса: ул.Филип Втори Македонски бр.56/18, Битола – Република С. Македонија

E-mail: zodalina@gmail.com

Телефон: 071 222 436

РАБОТНО ИСКУСТВО

1988-2001 ФРИНКО ДОО ФРИЖИДЕРИ ЗА ДОМАЌИНСТВО БИТОЛА

 Клучни одговорности:

 •  надворешно-трговско работење
 •  девизен платен промет приливи и одливи
 • од 1998-2001 комерцијален директор на ДОО
 • 2000-2001 Член на Управен одбор
 • 2001 Претседател на Управен одбор

2001-2003 Раководител на Деловна единица на Еворазија-техника Скопје (производствен     погон за бела техника во Битола)

Клучни одговорности:

 • Раководна функција
 • комерцијални актвоности
 • Финансии
 • Увоз – извоз

     2004-2005 Сметководител во Агенција на недвижности Дом – Стил ДООЕЛ Битола

      Клучни одговорности:

 • Сметководствени работи

    2005-2017 Вработен во Мал Метропол  ДООЕЛ Битола

     Клучни одговорности:

 • Комерцијални работи – увоз
 • Дистрибуција на стока во РМ
 • Финансии
 • Материјално книговодство
 • Кадрови работи

    2017 до денес  ПРАКТИКУМ ПЛУС ДООЕЛ БИТОЛА 

     Клучни одговорности:

 • Сметководство  (Овласетен сметководител)  

ВЕШТИНИ

     Клучни одговорности:

 •  Одлично познавање на англиски јазик
 •  Тимска работа
 • Способност за работа со луѓе и интерперсонална комуникација
 •  Способност за креирање и имплементација
 •  Способност за решавање на проблеми
 •  Креативност
 •  Прецизност и точност
 • Одговорност

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *