Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021

Врз основа на Законот за јавни претпријатија 39/96,6/2002,40/2003,49/2006,22/2007,83/2009,97/10,6/12 и 119/13 како и член 37-и,37-ј,37-к,37-љ,37-м и 37-њ од Законот за Измените и дополнувањата на законот за јавни претпријатија Сл. Весник бр. 41/14 и член 20 г став 9 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр.27/14 и 199/1 и ЗРО, Директорот на ЈП ,, Пазари” – Битола објавува:
ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021
Работно место бр.1 За вработување на неопределено работно време на:
1(еден) извршител КДР 04 01 А03 008 Чистач
ОПШТИ УСЛОВИ:
-да е државјанин на РСМ
-активно да го користи македонскиот јазик

 • да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
  ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 • ниво на квалификации I или основно образование
 • без работно искуство
  РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
  Работни денови понеделник- петок
  Работни часови 40
  Работно време 7-15 часот
  ПАРИЧЕН НЕТО ИЗНОС НА ПЛАТА
  Платата изнесува 15,495,oo денари месечно
  Напомена: предвидени вработувања согласно годишниот план за 2021 се Македонец/ка
  Заинтересираните кандидати да ги достават следните докази за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или фотокопие заверено кај Нотар:
  -уверение за државјанство
  -лекарско уверение за општа здравствена способност
  -Диплома (свидетелство за завршено образование)
  -уверение од Суд дека не му е изречена правосилна судска пресуда за забрана за вршење професија, дејност или должност
  -Изјава под материјална и кривична одговорност заверена кај Нотар дека податоците наведени во Пријавата за огласот и доставените документи се веродостојни.

Работно место бр.2 за вработување на неопределено работно време на:
1(еден) извршител КДР 04 01 А03 013 Чистач на простории
ОПШТИ УСЛОВИ:
-да е државјанин на РСМ
-активно да го користи македонскиот јазик

 • да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
  ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 • ниво на квалификации I или основно образование
 • без работно искуство
  РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
  Работни денови понеделник- петок
  Работни часови 40
  Работно време 7-15 часот
  ПАРИЧЕН НЕТО ИЗНОС НА ПЛАТА
  Платата изнесува 15,495,oo денари месечно
  Напомена: предвидени вработувања согласно годишниот план за 2021 се Македонец/ка.
  Заинтересираните кандидати да ги достават следните докази за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или фотокопие заверено кај Нотар:
  -уверение за државјанство
  -лекарско уверение за општа здравствена способност
  -Диплома (свидетелство за завршено образование)
  -уверение од Суд дека не му е изречена правосилна судска пресуда за забрана за вршење професија, дејност или должност
  -Изјава под материјална и кривична одговорност заверена кај Нотар дека податоците наведени во Пријавата за огласот и доставените документи се веродостојни.

Работно место бр.3 за вработување на неопределено работно време на:
1(еден) извршител КДР 04 01 А01 087 Работник за одржување на објекти
ОПШТИ УСЛОВИ:
-да е државјанин на РСМ
-активно да го користи македонскиот јазик

 • да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
  ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 • ниво на квалификации IV, или средно четиригодишно образование
 • без работно искуство
  РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
  Работни денови понеделник- петок
  Работни часови 40
  Работно време 7-15 часот
  ПАРИЧЕН НЕТО ИЗНОС НА ПЛАТА
  Платата изнесува 18,081,ooденари месечно
  Напомена: предвидени вработувања согласно годишниот план за 2021 се Македонец/ка
  Заинтересираните кандидати да ги достават следните докази за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или фотокопие заверено кај Нотар:
  -уверение за државјанство
  -лекарско уверение за општа здравствена способност
  -Диплома (свидетелство за завршено образование)
  -уверение од Суддека не му е изречена правосилна судска пресуда за забрана за вршење професија, дејност или должност
  -Изјава под материјална и кривична одговорност заверена кај Нотар дека податоците наведени во Пријавата за огласот и доставените документи се веродостојни.
  Огласот за работните места бр.1 Чистач, бр.2 Чистач на простории, бр.3 Работник за одржување на објекти трае 5 (пет) дена од денот на објавувањето во дневен печат во три дневни весници и тоа 2 (два) на македонски и 1 (еден) на албански јазик а изборот ќе се изврши согласно ЗРО.
  Некомплетираните и ненавремени документи нема да се разгледуваат.
  По завршувањето на рокот за пријавување и проверката на доказите од податоците во пријавите на кандидатите Директорот во рок од 5 дена донесува Одлука за избор за секое работно место.
  Одлуките ќе бидат објавени на интернет страницата и на Огласната табла на ЈП ,,Пазари” – Битола
  Правна поука: Против оваа Одлука има право на жалба во рок од 8 дена до надлежен орган согласно Закон.
  Молбите со потребните документи за работното место да се доставуваат во печатена форма на адреса: ЈП ,,Пазари” – Битола ул. Коле Неделковски бр.1 Битола или лично во архивата на претпријатието со ознака “За јавен Оглас 1/2021” на погоре споменатата адреса.
prijava_oglas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *