Showing 39 Result(s)
Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021

Врз основа на Законот за јавни претпријатија 39/96,6/2002,40/2003,49/2006,22/2007,83/2009,97/10,6/12 и 119/13 како и член 37-и,37-ј,37-к,37-љ,37-м и 37-њ од Законот за Измените и дополнувањата на законот за јавни претпријатија Сл. Весник бр. 41/14 и член 20 г став 9 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр.27/14 и 199/1 и ЗРО, Директорот на ЈП …