Showing 19 Result(s)
Документи

План за јавни набавки 2020 година

А. Договори за јавна набавка на стоки 1.Набавка на метли за чистење 0310000-2 април 120.000,- Набавка од мала вредност 2.Набавка на канцелариски материјал 30192700-8 октомври 120.000,- Набавка од мала вредност 3.Набавка на ХТЗ-опрема 1811000-3 јуни 120.000,- Набавка од мала вредност 4.Набавка на рекламен материјал 30192700-8 декември 150.000,- Набавка од мала вредност 5.Набавка на компјутери 3020000-1 …

Документи

Инфорамации од јавен каратер до антикорупциска комисија

УПРАВЕН   р. Бр. Име и Презиме   1 Благојче Цветковски Изјава во прилог   2 Joве Стојчевски Не членува/нема пријава   3 Јован Пејчиновски Не членува/нема пријава   4 Зоран Гроздановски Не членува/нема пријава   5 Наталија Начовска Не членува/нема пријава   НАДЗОРЕН   р. Бр. Име и Презиме   1 Аница Петровска Не …