Showing 6 Result(s)
Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021

Врз основа на Законот за јавни претпријатија 39/96,6/2002,40/2003,49/2006,22/2007,83/2009,97/10,6/12 и 119/13 како и член 37-и,37-ј,37-к,37-љ,37-м и 37-њ од Законот за Измените и дополнувањата на законот за јавни претпријатија Сл. Весник бр. 41/14 и член 20 г став 9 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр.27/14 и 199/1 и ЗРО, Директорот на ЈП …

Огласи

ИНТЕРЕН ОГЛАС Бр.1 /2021

Врз основа на членовите 30, 48, 49 и 50 од Законот за административните службеници (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 27/14, 199/14 и 11/18), Правилникот за систематизација на работните места во ЈП „ Пазари “број 01-316 / 1 од 10.12.2015 година, ЈП„ Пазари “-Битола објавува: ИНТЕРЕН ОГЛАС Бр.1 /2021 За пополнување на работни места …

Огласи

Известување за продажба на старо железо

Заради  појавена потреба од   продажба  и отстранување на  на  отпадно железо   и др . предмети    ЈП Пазари  објавува следното: И З В Е С Т У В А Њ Е ГИ повикуваме  сите правни и физички лица кои се заинтересирани  за купување на  (ОТПАД) отпадно   старо железо, лим од тезги,искршени  тезги и др, во сопственост …