Showing 2 Result(s)
Огласи

Известување за продажба на старо железо

Заради  појавена потреба од   продажба  и отстранување на  на  отпадно железо   и др . предмети    ЈП Пазари  објавува следното: И З В Е С Т У В А Њ Е ГИ повикуваме  сите правни и физички лица кои се заинтересирани  за купување на  (ОТПАД) отпадно   старо железо, лим од тезги,искршени  тезги и др, во сопственост …